top of page

רפורמת מסלולי השקעה: השינויים והיתרונות

Updated: Jun 23

רפורמת מסלולי השקעה - תוכן עניינים

חסרונות מסלולי השקעות

רפורמת מסלולי השקעה

🔍בדקו את מסלולי ההשקעות שלכם ! קבלו מענה מהיר מסוכן פנסיוני מוסמך לחצו כאן


חסרונות רפורמת מסלולי השקעה

הגבלת מסלולי השקעות והקטנת החשיפה למדד הנאסדק

ב-1.7.2024 תיכנס לתוקף רפורמה חדשה בה רשות שוק ההון קבעה, בצעד חסר תקדים וללא ידיעת החוסכים, כי לא תתאפשרנה חשיפה למדד הנאסדק. המדד הטכנולוגי האמריקאי מכיל 100 חברות, אשר 11 הקטנות ביותר במדד לפי שווי שוק שווקו יחד כשוויין של מדד ת"א 125 כולו – כ-250 מיליארד דולר.

החברות במדד הנאסדק הן חברות שמוכרות לכל העולם והן נסחרות בבורסה בארה"ב. השקעה בנאסד"ק - מסוכן או בכלל לא מובן?האם לחוסכים נלקחה האפשרות לבחור איפה להשקיע את כספם?

התשובה היא כן! שיעור ההשקעה לאחר ה-1.7.2024 במסלולים עוקבי מדדים יהיה בין 10% ל-50% מנכסי המסלול, באמצעות השקעות ישירות, נגזרים, קרנות סל וקרנות נאמנות. במסגרת הרפורמה, קופות גמל וקרנות פנסיה לא יוכלו להשקיע במסלול החשוף כולו לסקטור אחד. בהוראה החדשה יש להשקיע לפחות בשלושה מדדים. המסלולים הללו ישתנו עד להודעה חדשה או עד לזעקתם של ציבור החוסכים.


רפורמת מסלולי השקעה - מבוא

🚀 רפורמת מסלולי ההשקעה: השינויים והיתרונות היא צעד משמעותי שביצעה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, כדי לשפר את תחום ניהול ההשקעות עבור הציבור הרחב. הרפורמה נועדה לתת מענה לצרכים המתפתחים של החוסכים ולהבטיח ניהול השקעות יעיל, שקוף ואחראי. מטרת הרפורמה היא להגדיל את היצע המסלולים, לשפר את יכולות ההשוואה ביניהם ולהגביר את התחרות בענף החיסכון הפנסיוני. #רפורמתהשקעה #חיסכוןפנסיוני #ניהולהשקעות


רפורמת מסלולי השקעה - רקע כללי

📈 הוועדה המייעצת לממונה בנושא בחינת ההוצאות הישירות סיפקה את ההמלצות שהובילו לרפורמה זו. דוח הוועדה דן בצורך בהקמת מסלולי השקעה חדשים, שקיפות המידע ושיפור התחרות בשוק ההשקעות. מטרות הרפורמה כוללות שיפור והשכלול של ניהול ההשקעות, הגדלת היצע המסלולים המוצעים לחוסכים במחירים שונים והגברת יכולות ההשוואה ביניהם. כמו כן, הרפורמה נועדה להקל על החוסכים להבין את עלויות ההשקעה הכוללות שלהם ולהגביר את השקיפות בנוגע לדמי הניהול וההוצאות הנוספות. #שקיפות #הוועדההמייעצת #השקעותחדשות


רפורמת מסלולי השקעה - פרטי הרפורמה

מסלולי השקעה חדשים ומדיניות ניהול

📊 מסלולים עם דמי ניהול מבוססי ביצועים: אלו מסלולים שבהם דמי הניהול נקבעים בהתאם לביצועי הקרן. 📊 מסלולי עוקב מדדים: מאפשרים לחוסכים להשקיע במסלולים שעוקבים אחר מדדים פופולריים כמו S&P 500. 📊 מסלולי קיימות: מסלולים שמדגישים השקעות אחראיות וסביבתיות בהתאם ליעדי הפיתוח של האו"ם. #קיימות #השקעותאחראיות


רפורמת מסלולי השקעה - שקיפות ועלויות ניהול השקעות

🔍 מחיר ידוע מראש: חוסכים יכולים לדעת מראש את העלות השנתית הצפויה כולל דמי ניהול והוצאות נוספות. 🔍 שיפור יכולות ההשוואה: הרפורמה מספקת כלים להשוואה בין מסלולים שונים כדי להקל על החוסכים בבחירת המסלול המתאים ביותר. #שקיפות #עלויותניהול


יתרונות רפורמת מסלולי השקעה

🌟 הגדלת היצע המסלולים והתחרות בענף:

 • מסלולים חדשים במחירים שונים: מאפשרים לחוסכים לבחור בין מגוון רחב של אפשרויות בהתאם לצרכים האישיים שלהם.

 • תחרות מוגברת: התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני תוביל לשיפור בשירותים המוצעים לחוסכים. #תחרות #היצעמסלולים


🔎 הקלה בהבנת עלויות והגברת השקיפות:

 • דיווח שקוף: חוסכים יקבלו מידע ברור ומפורט על כל עלות, מה שמקל על קבלת החלטות מושכלות.

 • כלים חדשים: כלים להשוואת מסלולים ולהבנת העלויות הנלוות לכל מסלול. #הבנתעלויות #שקיפות


🌍 דגש על השקעות אחראיות וסביבתיות:

 • מסלולי קיימות: השקעות המיועדות לקדם יעדים סביבתיים וחברתיים גלובליים.

 • השקעות הלכתיות: מסלולים התואמים לערכי ההלכה היהודית. #קיימות #הלכההשפעות הרפורמה על ציבור החוסכים

👥 השפעה ישירה על חוסכים קיימים וחדשים:

 • מדיניות חדשה: שינויים במדיניות ההשקעה יחייבו עדכון והתאמה של חוסכים קיימים.

 • מיזוג מסלולים: חוסכים יקבלו הודעות על מיזוגי מסלולים ושינויים במדיניות. #חוסכים #מיזוגמסלולים


📢 התאמות נדרשות והודעות לחוסכים:

 • הודעות עדכון: חוסכים יקבלו הודעות על שינויים במדיניות והזדמנויות לעבור למסלולים אחרים.

 • בחירה מחודשת: חוסכים יוכלו לבחור מסלולים חדשים בהתאם לצרכים האישיים שלהם. #הודעותעדכון #בחירהמחודשת


רפורמת מסלולי השקעה - מסלולי ההשקעה חדשים

 1. מסלולי קיימות: השקעות המיועדות לקדם את יעדי הפיתוח בר-קיימא.

 2. מסלולים הלכתיים: השקעות בהתאם לערכי ההלכה היהודית.

 3. מסלולי עוקב מדדים: מסלולים שעוקבים אחר מדדים בינלאומיים כגון S&P 500. #מסלוליהשקעה


אל תחכו! בדקו את מסלולי ההשקעות החדשים וקבעו פגישה מקצועית מסוכן פנסיוני מוסמך


רפורמת מסלולי השקעה - סיכום והמלצות

🚀 רפורמת מסלולי ההשקעה מספקת כלים חדשים ואפקטיביים לניהול השקעות פנסיוניות. חוסכים ייהנו ממגוון רחב יותר של מסלולים, אך יחד עם זאת יוגבלו באופן חד כיווני ולא יוכלו להיחשף באופן מלא למדד הנאסדק. מומלץ לחוסכים לעקוב אחרי השינויים ולעדכן את מדיניות ההשקעה בהתאם לצרכים האישיים שלהם. #רפורמתהשקעה #השקעותפנסיוניות

64 views1 comment

1 Comment


תודה אורי.

Like
bottom of page